Facebook

Google Plus

Orzeczenie o winie w rozwodzie

Praktyka sądowa Kancelarii w zakresie spraw rozwodowych wskazuje, iż w wielu z nich dochodzi do orzekania o winie jednego z małżonków za zaistniały w ich związku rozkład pożycia. Zauważyć należy, iż zgodnie z przepisami, w przypadku gdy małżonkowie nie złożą zgodnego wniosku o rozwód bez orzekania o winie, sąd zmuszony jest rozstrzygnąć, która ze stron spowodowała rozpad związku. Uwzględniając często występujące zarzuty małżonków wobec siebie, należy zwrócić uwagę, iż w orzecznictwie Sądu Najwyższego zwraca się uwagę na kwestię braku miarkowania winy. W praktyce oznacza to, iż wykazanie winy jednej ze stron chociaż w małym zakresie (pomimo „większej” winy drugiego z małżonków) powodować będzie w konsekwencji orzeczenie rozwodu z winy obojga małżonków. W tej sytuacji bardzo istotnym staje się właściwe określenie oraz udowodnienie zarzutów zgłaszanych pod adresem drugiej strony. Należy zwrócić uwagę, iż orzeczenie o winie niezależnie od wydźwięku emocjonalnego może rodzić skutki finansowe polegające na zasądzeniu alimentów od małżonka „wyłącznie winnego”, z uwagi na pogorszenie się sytuacji życiowej małżonka „niewinnego” w związku z orzeczeniem rozwodu. Konsekwencje takie trwać mogą wiele lat i obejmować duże kwoty, w związku z czym tym bardziej zasadnym jest zwrócenie się do specjalisty o prowadzenie sprawy rozwodowej.

 

marzec 2015 r.