Facebook

Google Plus

Spory o kredyty frankowe

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w dniu 3 października 2019 r. rozstrzygnął wątpliwości, które pojawiły się na kanwie sprawy obywateli Polski przeciwko bankowi na tle kredytu indeksowanego do franków (CHF).

Orzeczenie to jest bardzo istotne dla osób, które zaciągnęły kredyt we frankach szwajcarskich, gdyż rozstrzyga dotychczasowe wątpliwości na ich korzyść.

Z orzeczenia TSUE można wyciągnąć następujące wnioski:

- TSUE stwierdził, że jeżeli po usunięciu nieuczciwych warunków umowy kredytowej, dalsze trwanie jest niemożliwe, to należy stwierdzić jej nieważność, gdyż nie stoi temu na przeszkodzie prawo krajowe - polskie, ani też prawo Unii Europejskiej.

- ponadto TSUE wskazał, że to kredytobiorca w sporze sądowym musi ostatecznie sam wskazać, co będzie dla niego korzystniejsze - unieważnienie umowy czy jej przewalutowanie (czy też jeszcze inna opcja).

Reasumując, po wydaniu wyroku przez TSUE osobom posiadającym kredyty bankowe we frankach szwajcarskich będzie łatwiej dochodzić swych praw i walczyć przed sądem o różnego rodzaju roszczenia, w tym nawet o uznanie umowy za nieważną. Należy jednak podkreślić, że każdego rodzaju sprawę należy przeanalizować indywidualnie, gdyż po pierwsze umowy nawet tego samego banku mogą różnić się zapisami, a po drugie sytuacja finansowo-ekonomiczna wymaga analizy każdego przypadku, zgłoszenie jakiego rodzaju roszczenie będzie korzystne przed sądem dla zainteresowanych.

 

październik 2019 r.