Facebook

Google Plus

Istotne zmiany w terminach przedawnień roszczeń

Ustawą z dnia 13.04.2018 r., która weszła w życie na początku lipca tego roku, ustawodawca wprowadził istotną zmianę w terminach przedawnienia roszczeń.

Po pierwsze skróceniu do sześciu lat uległ termin ogólny przedawnienia roszczeń. Dotyczy to także roszczeń zasądzonych w orzeczeniach sądowych czy ugodach zawartych przed Sądem, a jeżeli orzeczenie to obejmuje roszczenia okresowe - wówczas termin przedawnienia wynosi trzy lata.

Po drugie, ustalona została data końca terminu przedawnienia -  na ostatni dzień roku kalendarzowego (chyba, że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata).

Po trzecie, wprowadzony został przepis, który wprost zakazuje dochodzenia przed Sądem roszczeń przedawnionych – dotyczy to jednak tylko sporów przeciwko konsumentom. Tylko w wyjątkowych przypadkach Sąd będzie mógł dopuścić prowadzenie takiego postępowania, mając na uwadze w szczególności długość terminu przedawnienia, długość okresu upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia, charakter okoliczności które spowodowały niedochodzenie roszczenia.

Skrócenie 10-letniego terminu przedawnienia do 6 lat uzasadniane jest przez ustawodawcę ogólnym przyspieszeniem życia, a w szczególności pojawieniem się szybszych środków komunikacji (internet, e-mail, SMS itd.).

Powyższe zmiany mogą budzić problemy w ustalaniu terminu przedawnienia roszczeń, które powstały przed wejściem w życie nowelizacji, tj. 9.07.2018 r. W przypadku wątpliwości w tym zakresie polecamy skorzystanie z usług naszej kancelarii.

lipiec 2018 r.