Facebook

Google Plus

Gdy jedno z rodziców uniemożliwia kontakty z dzieckiem

Wielu klientów przychodzi do Kancelarii ze sprawami związanymi z niemożnością realizowania kontaktów z małoletnimi dziećmi spodowanymi zachowaniem drugiego rodzica. Warto znać przysługujące nam w takiej sytuacji prawa.

Jeżeli jedno z rodziców uniemożliwia lub utrudnia drugiemu realizację ustalonych sądowo kontaktów z dzieckiem, uprawniony do kontaktu ma prawo złożyć do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu dziecka, wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty na jego rzecz oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie postanowień sądu dotyczących kontaktów. Jeżeli rodzic nadal nie będzie wykonywał swoich obowiązków w przedmiocie ustalonych kontaktów, możliwe jest złożenie wniosku o nakazanie zapłaty sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń (niezbędne jest prawomocne postanowienie o zagrożeniu nakazaniem zapłaty).

Uwaga! Instytucja ta działa w obu kierunkach, dziecko potrzebuje kontaktu z obojgiem rodziców, dlatego w sytuacji, kiedy jedno z rodziców nie wykonuje ich w sposób oznaczony przez sąd, również może zostać do tego "przymuszony".

 

październik 2017 r.