Facebook

Google Plus

Odszkodowanie za upadek na chodniku

Wraz z coraz niższymi temperaturami panującymi na dworze, wzrasta liczba nieszczęśliwych wypadków spowodowanych oblodzeniem czy też zaśnieżeniem chodników.

Do naszej Kancelarii zgłaszają się osoby, które w wyniku poślizgnięcia na oblodzonym chodniku doznały uszczerbku na zdrowiu.

W takiej sprawie w pierwszej kolejności należy ustalić podmiot, który w dniu zdarzenia był odpowiedzialny za zabezpieczenie chodnika. Najczęściej będzie to właściciel nieruchomości albo jej zarządca.

Następnie należy ustalić poniesioną szkodę. Warto w tym miejscu wskazać, iż zgodnie z art. 444 k.c., który stanowi podstawę dochodzenia odszkodowania za uszkodzenie ciała, naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty, a więc nie tylko koszty leczenia i rehabilitacji (damnum emergens), lecz także utracone korzyści (lucrum cessans), tj. np. utracone dochody. Ponadto, w praktyce w ramach odszkodowania dochodzi się również kosztów opieki osoby trzeciej. W przypadku odszkodowania istotny jest fakt, iż nie może być ono wyższe od wyrządzonej szkody, którą należy w dość precyzyjny sposób „wyliczyć”.

Kolejną formą kompensacji szkód poniesionych w wyniku nieszczęśliwego wypadku jest zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, o którym traktuje art. 445 k.c. Roszczenie to związane jest ze skutkami wypadku na psychikę i samopoczucie poszkodowanego (ból, cierpienie, niedogodności związane z leczeniem), co z definicji jest trudne do przeliczenia na konkretną sumę. Dlatego też zadośćuczynienie, w przeciwieństwie do odszkodowania, ma bardziej uznaniowy charakter, a ostateczna jego wartość zależy w dużej mierze od decyzji sądu. Orzecznictwo i doktryna przez lata wypracowywało jednak zasady wyliczania zadośćuczynienia wskazując na jego funkcję: „(…) Zadośćuczynienie ma ułatwić poszkodowanemu przezwyciężenie ujemnych przeżyć, reprezentując jednocześnie ekonomicznie odczuwalną wartość majątkową. Należy przy tym uwzględnić czynniki obiektywne: czas trwania, stopień intensywności cierpień fizycznych i psychicznych, nieodwracalność skutków urazu, rodzaj wykonywanej pracy, wiek poszkodowanego, a także czynniki subiektywne: poczucie nieprzydatności społecznej, bezradność życiową” (wyrok SN z dnia 18.04.2002 r. sygn. II CKN 605/00).

Należy pamiętać, iż bardzo często za obliczenie i wypłatę odszkodowania z tytułu nieszczęśliwego wypadku będą odpowiedzialne profesjonalne firmy ubezpieczeniowe, które z przyczyn oczywistych starają się minimalizować wypłaty. W tej sytuacji zasadnym i celowym jest skorzystanie z fachowej pomocy pełnomocnika w dochodzeniu roszczeń.

 

styczeń 2017 r.