Facebook

Google Plus

Diametralna zmiana w prawie spadkowym na korzyść spadkobierców

Z dniem 17 października br. w życie wchodzi nowelizacja Kodeksu cywilnego w zakresie m.in. prawa spadkowego.

Najważniejszą zmianą jest stworzenie korzystniejszych uregulowań dla tzw. biernych spadkobierców, czyli osób, które w ustawowo wskazanym czasie nie określą się przed sądem w jaki sposób zamierzają przyjąć spadek po zmarłym.

Przepisy obowiązujące obecnie są korzystne dla wierzycieli, ale niebezpieczne dla spadkobierców, bowiem każdy, kto w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o powołaniu do spadku (czy to na podstawie ustawy czy testamentu) nie złoży oświadczenia przed sądem o preferowanej formie jego przyjęcia, z mocy prawa przyjmuje spadek wprost, tzn. dziedziczy zarówno aktywa, jak i długi, które zobowiązany jest pokryć także ze swojego majątku osobistego.

Takie uregulowanie było bardzo niekorzystne dla osób nieznających prawa, ponieważ często zdarzało się tak, iż spadkobierca nieświadomie oprócz np. nieruchomości, dziedziczył także zaciągnięte na nią kredyty, które wartością przewyższały cenę nieruchomości. Różnicę musiał pokryć z własnej kieszeni.

W praktyce naszej Kancelarii zdarzały się ponadto sytuacje, kiedy osoby nieświadome sytuacji finansowej zmarłego nie składały żadnych oświadczeń co do formy nabycia spadku, co w konsekwencji powodowało pełną ich odpowiedzialność za długi, zaś instytucje bankowe czy też parabankowe dopiero po upływie rzeczonych 6 miesięcy zgłaszały się z długiami do spłaty.

Ustawodawca postanowił zmienić tę zasadę całkowicie i od 17 października 2015 r. w przypadku braku oświadczenia w terminie 6 miesięcy, spadkobierca dziedziczył będzie spadek z dobrodziejstwem inwentarza, a zatem za długi spadkodawcy odpowiadać będzie tylko do wysokości majątku, jaki odziedziczył. Nie będzie jednak narażony na płacenie za cudze długi.

Przedmiotową zmianę należy uznać za właściwą i zmierzającą do ochrony zwykłych obywateli, którzy w większości nie mają fachowej wiedzy prawnej, a dotychczas mogło ich to wiele kosztować.

 

wrzesień 2015 r.