Facebook

Google Plus

Mediacje w sprawach gospodarczych i cywilnych

Z uwagi na bardzo szybko rosnącą liczbę spraw w sądach, a co za tym idzie - zwiększającym się czasem ich rozpatrywania oraz dużymi kosztami postępowań - coraz większym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców cieszą się mediacje. Należy podkreślić, że same sądy coraz częściej w sprawach gospodarczych kierują strony do mediacji, widząc, że przy mniej formalnych rozmowach i częstszych spotkaniach mediacyjnych szybciej i łatwiej stronom dojść jest do porozumienia. Nasza Kancelaria w związku z odbytymi szkoleniami mediacyjnymi oraz dużym zaangażowaniem w propagowanie idei mediacji bardzo przychylnie patrzy na takie zjawisko. W ostatnich latach pracownicy Kancelarii uczestniczyli w kilkunastu inicjowanych zarówno przez strony, jak i sądy postępowaniach mediacyjnych w zdecydowanej większości zakończonych podpisaniem ugód, które po zatwierdzenie przez sąd mają moc równą wyrokowi.

Z praktyki wskazać można, że dodatkowym argumentem przemawiającym za mediacyjnym rozwiązaniem sporów gospodarczych jest fakt, że po pierwsze ugody zawarte w zasadzie zawsze są wykonywane i bardzo rzadko dochodzi do konieczności przymusowej egzekucji ustaleń, po drugie ugodowe zakończenie sprawy pozostawia strony w dobrych relacjach i bardzo często pozwala na dalsze kontynuowanie współpracy biznesowej.

 

maj 2015 r.